MULA – 310ml

ABV: 7.5%
Cor: Ambar
País: Brasil
IBU: 60
Valor: 22,00